استراتژي هاي كلان شركت تا سال 1401
عنوان استراتژي منظر BSC
 • افزايش درآمد با بهره گيري از منابع و قابليتهاي سازمان
 • افزايش درآمد از طريق مديريت بهينه فروش و توسعه صادرات
 • ارتقای بهره وری از طريق مديريت هزينه ها و بهاي تمام شده

مالي

 • ارزش آفريني براي مشتريان با كيفيت و قيمت رقابتي
 • تقويت اعتبار و برند شركت نزد ذي نفعان

مشتريان

 
 •  دستيابي به ظرفيت اقتصادي توليد و كاهش قيمت تمام شده محصولات
 • افزايش توليد محصولات صنعتي با ارزش افزوده بالاتر
 • مديريت بهينه مصارف مواد و حاملهاي انرژي
 • توسعه بومي سازي و ساخت داخل قطعات و تجهيزات با بهره گيري از منابع و قابليت هاي سازمان
 • مديريت اثربخش زنجيره تامين از طريق مشاركت، سرمايه گذاري و پيمان هاي استراتژيك
 • ارتقاي قابليت هاي بازاريابي و فروش محصولات جديد
 • افزايش متوازن ظرفيت هاي توليد و زنجيره ارزش
 • انطباق كامل فرايندهاي سازمان با الزامات زيست محيطي
 

فرآيندهاي داخلي

 
 • بهبود ساختار سازماني فرآيند محور
 • بهبود مديريت تامين و توسعه شايستگي كاركنان
 • ارتقاي سطح انگيزش و رضايت مندي كاركنان از طريق توسعه شايسته سالاري و خدمات رفاهي
 • ارتقاي سطح ايمني، بهداشت و سلامت كاركنان
 • تقويت و بهبود نظام هاي مديريتي و تعالي عملكرد
 • اصلاح و بهبود ساختار سرمايه شرکت
 

يادگيري و رشد