محورهاي فعاليت مديريت مهندسي صنايع

برنامه ريزي جامع واستراتژيك

v      انجام مطالعات استراتژيك و تحليل عوامل محيطي تاثير گذار ير كسب و كار شركت

v      تدوين استراتژي ها، تهيه نقشه استراتژي ، كارت امتيازي متوازن و الويت بندي اقدامات و منابع

v      همسويي استراتژي ها در واحدهاي كسب و كار ، پشتيباني و كاركنان

v      برنامه ريزي عمليات ( بهبود فرآيندها ، برنامه ريزي ظرفيت فروش و بودجه ريزي )

v      پايش و بازنگري استراتژي ها و برنامه ها و تحليل سود آوري

v      استقرار سيستم SEM

v      استقرار سيستم داشبورد مديريتي

برنامه ريزي وتعالي سازماني

v      اشاعه فرهنگ تعالي در سطح سازمان

v      جاري سازي استراتژي هاي سازمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن (BSC)

v      پيگيري اجراي پروژه هاي بهبود حاصل از ارزيابي هاي سازمان

v      توسعه كارت اهداف در سطح واحدها ، سرپرستي و فردي

v      عملياتي كردن سيستم SEM در واحدهاي شركت

 

تحقيق درعمليات وبهبود فرآيندها

v      تعيين تركيب هاي بهينه مصرف مواد

v      تعيين تركيب هاي بهينه خريد

v      تعيين تركيب هاي بهينه توليد

v      تعيين تركيب بهينه مصرف حامل هاي انرژي

v      ارزيابي ارزش اقتصادي مواد اوليه مصرفي

v      تعيين تاثير اقتصادي پارامترهاي فني مواد اوليه و محصولات

v      تجزيه و تحليل گزينه هاي بهينه و آناليز حساسيت آنها

v      استقرار كامل رويكرد مدولار سازي

 

برنامه ريزي منابع

v      نرم بندي و تعيين نرم مصرف مواد اصلي و كمكي

v      مسئوليت ماژول برنامه ريزي توليد (MSP) و برنامه ريزي مواد(MRP) در سيستم ERP

v      قيمت تمام شده استاندارد

v      پيش بيني مصرف مواد

v      بررسي و كنترل وروديها و خروجيها شامل مواد اوليه ، مواد نيمه ساخته و محصول

v      برنامه ريزي در راستاي ارزيابي عملكرد پارامترهاي ورودي و خروجي

v      برنامه ريزي در راستاي تهيه و تدوين برنامه جامع توليد

 

آمار،گزارشات وكنترل پروژه

v      تشخيص محورهاي توسعه

v      الويت بندي پرو‍ژه هاي سرمايه اي

v      كد گذاري  و دسته بندي پروژه هاي سرمايه اي

v      ارزیابی اقتصادی پروژه ها

v      محاسبه و توزيع پاداش راندمان توليد

v      استقرار نظام جامع ارزيابي عملكرد در سه سطح فرد ، واحد و سازمان

v      تجزيه و تحليل سيستماتيك آمار و اطلاعات فني و اقتصادي

v      درگاه آماري و گزارشات

v      كنترل و نظارت بر ميزان پيشرفت فيزيكي ، هزينه اي و زماني پروژه هاي سرمايه اي

 

نظام هاي نوين مديريت

v      نظام پيشنهادها

v      كايزن و 5s

v      شش سيگما

v      مهندسي ارزش

 

توسعه تكنيك هاي مهندسي صنايع

v      تكنيك هاي تحقيق در عمليات (برنامه ريزي خطي(LP)، برنامه ريزي غيرخطي،برنامه ريزي پويا، برنامه ريزي عددصحيح، روش هاي ابتكاري و فراابتكاري)

v      شبيه سازي

v      هوش مصنوعي ( برنامه ريزي محدوديتي و شبكه هاي عصبي و منطق فازي)

v      تصميم گيري چند معياره (MCDM)(تصميم گيري چند هدفه(MODM) و تصميم گيري گزينه هاي مختلف(MADM))

v      فنون آماري ( كنترل كيفيت ، سيستم هاي صف ، قابليت اطمينان و طراحي آزمايشات(DOE))

v      داده كاوي